Obchodní podmínky 

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávky zboží prostřednictvím internetového obchodu www.apsscr.cz. Provozovatelem a prodávajícím je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s., Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČ:60445831 (registrace ve Spolkovém rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, spis. zn. L 365).

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Objednávka

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Není-li dohodnuto jinak, ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Takto odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující tím stvrzuje, že si zboží závazně objednává, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.  Kupujícímu je odeslán potvrzující e-mail na kontakt jím udaný. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku převzetí zboží kupujícím.

3. Dodání a platební podmínky

Prodávající odešle objednané zboží do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky (není-li dohodnuto jinak) prostřednictvím České pošty na adresu udanou kupujícím. K ceně zboží je účtováno balné a poštovné:

při objednávce (včetně DPH)                        do 500 Kč ………………………60 Kč

                                                               do 1 000 Kč ……………………80 Kč

                                                               do 2 000 Kč ……………………90 Kč

                                                               nad 2 000 Kč …………………poštovné a balné není účtováno.

 

Při doručení na dobírku (úhrada hotově při převzetí zboží) je k ceně zboží účtováno balné 20 Kč a poštovné za dobírkovou poukázku dle tarifu České pošty.

Při platbě bankovním převodem je variabilním symbolem číslo faktury.

Faktura vystavená prodávajícím je zároveň dodacím listem.

 

4. Záruční podmínky

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží, v době 24 měsíců od převzetí za podmínek stanovených zákonem.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy mechanického poškození, zboží vykazujícího známky opotřebení, zboží poškozeného nevhodným používáním, skladováním nebo živelnou pohromou.

5. Reklamace

Reklamace dodaného zboží se uplatňují písemně poštou nebo e-mailem na  redakce@apsscr.cz . Při reklamaci je nutné uvést důvod reklamace (popis závady) a návrh řešení. Reklamované zboží zašle kupující prodávajícímu včetně dokladu vystaveného prodejcem (v případě dobírky včetně potvrzení o úhradě dobírkové částky). Dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující (zboží zaslané dobírkou nebude převzato).

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

6. Vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí a to bez uvedení důvodů za podmínek stanovených zákonem.  V této lhůtě musí kupující doručit vracené zboží prodávajícímu.  Po obdržení zboží vrátí prodávající kupujícímu zpět odpovídající částku (bez poplatku za balné a poštovné) předem dohodnutým způsobem. Dopravu zboží zpět k prodávajícímu hradí kupující (zboží zaslané dobírkou nebude převzato).

 Zboží musí být vráceno nepoškozené, v  kompletním stavu a bez známek použití.

 V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, kupující je povinen nahradit vzniklou škodu na zboží. Prodejce škodu vyčíslí a určí, o kolik bude snížena vracená částka.

7. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné. Odesláním objednávky dává kupující souhlas se zpracováním, shromažďováním a používáním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Prodávající se zavazuje použít tyto údaje pouze pro účely související s vyřízením objednávky.

 

8. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1. 1. 2014.

 

Poučení kupujícího o právu na odstoupení od smlouvy dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb.

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

                1.1. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

                1.2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího, kterým je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s., Vančurova 2904, 390 01 Tábor, tel. 381 213 332, e-mail: redakce@apsscr.cz, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však vaší povinností.

                1.3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

                2.1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme obdrželi, vč. nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

 

a) Převzetí zboží: zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s., Vančurova 2904, 390 01 Tábor. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

b) Náklady spojené s vrácením zboží: ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

 

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.

Vančurova 2904

390 01 Tábor

 

Oznamuji, že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (*doplňte)

 

 

Číslo objednávky:…………….…...datum objednání ……..……………….….

 

datum obdržení …………………….…

 

Název/ jméno, adresa, kontakt na objednavatele(*):

 

 

Podpis (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

 

Datum:

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal (§ 1837, písm. h).


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Hledat